Disclaimer

Auteursrechten

Deze website en de inhoud ervan zijn auteursrechtelijk beschermd © 2020 en eigendom van MUTOH Europe nv, Oostende, België.

Privacy

Mutoh, fabrikant van snijplotters en grootformaat piëzo-inkjetprinters voor commerciële inkjet printtoepassingen, respecteert uw privacy. U kunt de website van Mutoh Europe grotendeels bekijken zonder uzelf te identificeren of zonder enige persoonlijke informatie bekend te maken. Zodra u ervoor kiest om ons persoonlijke informatie (alle informatie waarmee u kunt worden geïdentificeerd) te verstrekken, kunt u verzekerd zijn dat deze alleen wordt gebruikt ter ondersteuning van uw klantrelatie met Mutoh.

Deze privacyverklaring met betrekking tot de persoonlijke gegevens, die u online verstrekt, bestrijkt vijf hoofddomeinen:

kennis, voorkeur, accuraatheid & toegang, voorzorgsmaatregelen en administratie.

KENNIS

Mutoh Europe voorziet deze online privacyverklaring en andere beleidsverklaringen om u op de hoogte te stellen van ons privacybeleid en onze privacypraktijken, evenals van de keuzes die u kunt maken over de manier waarop uw gegevens worden verzameld en gebruikt.

Wat we verzamelen:
op sommige websitepagina's van Mutoh Europe kunt u verzoeken doen of feedback geven. De types persoonlijke gegevens die op deze pagina's worden verzameld, zijn naam, contactgegevens en transactiegegevens. Om onze latere communicatie aan u aan te passen en onze producten en diensten voortdurend te verbeteren, is het ook mogelijk dat we u vragen om ons vrijwillig informatie te verstrekken over uw persoonlijke of professionele interesses, demografische gegevens, ervaring met onze producten en contactvoorkeuren.

Hoe we de informatie gebruiken:
Mutoh gebruikt uw gegevens om uw behoeften beter te begrijpen en u beter van dienst te kunnen zijn. We gebruiken uw gegevens met name om u te helpen bij het voltooien van een transactie, om met u te communiceren, om u op de hoogte te houden van onze dienstverlening en voordelen en om onze website voor u te personaliseren. Af en toe is het mogelijk dat wij uw gegevens ook gebruiken om contact met u op te nemen voor marktonderzoek of om u te voorzien van marketinginformatie die volgens ons uw bijzondere interesse zal opwekken. Wij zullen u minstens steeds de mogelijkheid bieden om af te zien van het ontvangen van dergelijke contacten voor direct marketing of marktonderzoek. We zullen ons ook houden aan de lokale voorschriften, zoals u de mogelijkheid bieden om u aan te melden voordat er ongevraagd contact met u wordt opgenomen, indien van toepassing.

Gegevens die online worden verzameld, kunnen ook worden gecombineerd met informatie die u verstrekt wanneer u uw eigenaarschap van Mutoh-producten registreert.

Met wie we de informatie delen:
Mutoh zal uw persoonlijke gegevens niet verkopen, verhuren of leasen aan anderen. Tenzij we uw toestemming daartoe hebben of wettelijk verplicht zijn, delen we de persoonlijke gegevens die u online verstrekt alleen met andere Mutoh-entiteiten en/of zakenpartners die namens ons handelen voor het hierboven beschreven gebruik. Voor dergelijke Mutoh EMEA-entiteiten en/of zakenpartners, waaronder die in de Verenigde Staten, Japan en/of andere landen, geldt ons privacybeleid met betrekking tot het gebruik van deze gegevens en zijn de toepasselijke geheimhoudingsovereenkomsten van toepassing.

VOORKEUR

Mutoh zal de persoonsgegevens die ons online worden verstrekt, niet gebruiken of delen op enige wijze die niet overeenstemt met de hierboven beschreven wijzen, zonder u dit eerst te laten weten en de keuze hieromtrent aan u te laten. Zoals eerder vermeld, bieden wij u ook de mogelijkheid om ons te laten weten of u al dan niet ongevraagd direct-marketingmateriaal van ons wenst te ontvangen. Wij zullen alles in het werk stellen om aan dergelijke verzoeken te beantwoorden.

ACCURAATHEID & TOEGANG / Links websites van derden

Links naar websites van derden worden op de website uitsluitend voor uw gemak aangeboden. Als u deze links gebruikt, verlaat u deze website. Mutoh heeft niet al deze websites van derden gecontroleerd en is niet verantwoordelijk voor de inhoud of het privacybeleid ervan. Mutoh prijst deze websites niet aan of maakt er ook geen enkele bedenking over, en dat geldt evengoed voor informatie, software of andere producten of materialen die op deze websites te vinden zijn, evenals voor de resultaten die door het gebruik ervan mogelijk worden verkregen. Als u besluit een van de websites van derden die aan deze website zijn gekoppeld, te bezoeken, doet u dit geheel op eigen risico.

VOORZORGSMAATREGELEN

Mutoh verbindt zich ertoe uw gegevens te beveiligen. Om ongeoorloofde toegang of bekendmaking te voorkomen, de gegevens accuraat te houden en ervoor te zorgen dat de informatie op de juiste manier wordt gebruikt, hebben we passende fysieke, elektronische en beheerprocedures ingesteld om de gegevens die we online verzamelen, te beschermen en te beveiligen.

ADMINISTRATIE

Als u opmerkingen of vragen hebt over ons privacybeleid, stuur ze dan naar dit e-mailadres: webmaster@mutoh.be.

Specifieke verklaring voor software die beschikbaar is op deze website

Alle software die op onze website gedownload kan worden, is het auteursrechtelijk beschermde werk van Mutoh Europe en/of haar leveranciers.

De software mag uitsluitend worden gedownload voor gebruik door distributeurs, dealers en eindgebruikers in overeenstemming met de licentieovereenkomst. Elke reproductie of herdistributie van de software die niet in overeenstemming is met de licentieovereenkomst, wordt uitdrukkelijk verboden door de wet en kan leiden tot strenge burgerlijke en strafrechtelijke sancties. Overtreders zullen maximaal worden vervolgd.

Zonder enige beperking van het voorgaande is het kopiëren of reproduceren van de software naar een andere server of locatie voor verdere reproductie of herdistributie uitdrukkelijk verboden.

Als dat al het geval is, is de software voorzien van een garantie louter en alleen in overeenstemming met de voorwaarden van de licentieovereenkomst. Behoudens de garantie in de licentieovereenkomst wijst Mutoh Europe hierbij alle garanties en voorwaarden met betrekking tot de software af, met inbegrip van alle impliciete garanties en voorwaarden van verhandelbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, eigendomsrecht en niet-overtreding van intellectuele eigendomsrechten.

Verklaring inzake software, documenten en diensten die beschikbaar zijn op deze website

Er wordt toestemming verleend voor het gebruik van de documenten (zoals persberichten, gegevensbladen, brochures, handleidingen) op deze website, op voorwaarde dat (1) de onderstaande verklaring betreffende auteursrechten in alle kopieën verschijnt en dat zowel de auteursrechtenverklaring als deze verklaring tot toestemming vermeld worden, (2) het gebruik van dergelijke documenten van deze website louter informatief en niet-commercieel of persoonlijk is en dat deze documenten niet worden gekopieerd of geplaatst op een netwerkcomputer of via enig ander medium worden verspreidt, en (3) er geen wijzigingen aan de documenten worden aangebracht. Gebruik van deze documenten voor enig ander doel is uitdrukkelijk verboden door de wet en kan leiden tot strenge burgerlijke en strafrechtelijke sancties. Overtreders zullen maximaal worden vervolgd.

De hierboven vermelde documenten omvatten niet het ontwerp of de lay-out van de website van Mutoh Europe of enige andere website die eigendom is van, wordt beheerd door of onder licentie wordt beheerd door Mutoh. Elementen van de website van Mutoh Europe zijn beschermd door de wet op de handelsnaam, het handelsmerk, oneerlijke concurrentie en andere wetten en mogen niet - noch geheel, noch gedeeltelijk - worden gekopieerd of nagebootst. Het is niet toegestaan logo's, grafische elementen, geluiden of afbeeldingen van de website van Mutoh Europe te kopiëren of door te geven, tenzij Mutoh Europe hiervoor uitdrukkelijk zijn toestemming heeft gegeven.

Mutoh Europe en/of zijn respectievelijke leveranciers doen geen uitspraken over de geschiktheid van de informatie in de documenten en de bijbehorende afbeeldingen die voor welk doel dan ook op deze server worden gepubliceerd. Alle documenten en bijbehorende afbeeldingen worden geleverd 'zoals ze zijn', zonder enige vorm van garantie. Mutoh Europe en/of zijn respectievelijke leveranciers wijzen hierbij alle garanties en voorwaarden met betrekking tot deze informatie af, met inbegrip van alle impliciete garanties en voorwaarden van verhandelbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel en niet-overtreding van intellectuele eigendomsrechten. Mutoh Europe en/of haar respectievelijke leveranciers zijn in geen geval aansprakelijk voor enige speciale, indirecte of gevolgschade of enige schade als gevolg van verlies van gebruik, gegevens of winsten, door een actie voortkomend uit een overeenkomst, door nalatigheid of andere misleidende handelingen, als gevolg van, of in verband met het gebruik of de prestaties van de informatie en software die beschikbaar zijn op deze server.

De documenten en bijbehorende grafieken die op deze server worden gepubliceerd, kunnen technische onnauwkeurigheden of typefouten bevatten. Mutoh Europe en/of zijn respectievelijke leveranciers kunnen te allen tijde verbeteringen en/of wijzigingen aanbrengen in het (de) product(en) en/of het (de) hierin beschreven programma('s).

Handelsmerken

MUTOH, alle MUTOH-producten waarnaar hierin wordt verwezen, zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van MUTOH. De namen van de hierin genoemde bedrijven en producten zijn handelsmerken van hun respectievelijke eigenaren. Alle rechten die hierin niet uitdrukkelijk worden verleend, zijn voorbehouden.

AUTEURSRECHTENVERKLARING. Copyright © 2020 MUTOH Europe nv, Archimedesstraat 13, 8400 Oostende, België. Alle rechten voorbehouden.

 

)
whatsapp.chat on whatsapp